Program razvoja podeželja

Prp Eu Slo Barvni

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH, KI JIH IZVAJAMO NA KMETIJI IN ZA KATERE PREJEMAMO PODPORO IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014 – 2020

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilj: Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje.

Pričakovani rezultati: Prispevek k skrbi za okolje,s svojimi aktivnostmi prispevati k ohranjanju narave, varovanju voda in tal, vzdrževanju krajine in s tem tudi k izvajanju družbeno pomembnih storitev ter zagotavljanju neblagovnih javnih dobrin.

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_sl)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.skp.si).


Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13-OMD)

Cilj: Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (območja OMD).

Pričakovani rezultati: Prispevek k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.